Våra material

Bomullsproduktionen idag står för enorma miljöpåverkningar och utsläpp världen över. Vi ser över och forskar tillsammans med Borås Textilhögskola inom återvinningstekniker för bomull till att bidra till att öka cirkulariteten. Detta genom att mer material kan återgå in i Cirkularitetshjulet och få en nystart. Vi strävar för att arbeta med cirkulära processer och cirkulär design som skapar ekonomisk hållbarhet samt minimerar avfall av material och kemikalier. Det finns både kemiska och mekaniska tekniker för att återvinna bomull och valmöjligheterna är stora. Problemet med framför allt mekaniskt återvunnen bomull är att fibrerna blir förkortade av den hårda rivningsprocessen vilket försvårar användningen i produkter med hög kvalité. Därför är det vanligt att de används i isolering och andra typer av applikationer där fiberlängderna spelar mindre roll. Det finns liknelser i den kemiska processen för nedbrytning av cellulosa där olika typer av lösningsmedel används för att separera cellulosan och tillverka regenererade fibrer. 

Det finns mängder av faktorer som spelar in både för kemisk och mekanisk återvinning där polymerisationsgrad, cellulosans åldrande, kemikalier och vilka spinningtekniker som används. Det finns artiklar och kunskap för respektive tekniker men ingen som tar upp båda och jämför. Med vår forskning inom området har vi som mål att utröna vilken metod som på sikt lämpar sig bäst för att behålla egenskaperna hos det återvunna garnet och efterlikna det jungfruliga garnet. Med detta så kommer cirkulariteten kring återvinning av bomull öka.

För att påvisa resultatet av de respektive återvinningsteknikerna har en LCA utförts med hjälp av HIGGs index, samt en SWOT-analys. Återvunnen bomull påvisar en lägre koldioxidekvivalents jämfört med den för konventionell bomull. Det påvisas att det finns många vägar att gå för att förbättra möjligheterna med både kemisk och mekanisk återvinning genom mjukgörare, andra smörjmedel samt val av lösningsmedel för den kemiska återvinningen. Betydelsen av denna forskning globalt och för samhället kan innebära att vi minimerar vår miljöpåverkan och de resurser vi kontinuerligt använder oss av idag vilket bidrar till en ökad cirkulär ekonomi och mindre deponi av textilavfall.

Social hållbarhet

Vi på Chimi Home är engagerande i den sociala hållbarheten med att säkerställa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. Vi värnar om allas lika värde och att alla ska trivas i sin yrkesroll. Det stora fokuset för oss är personlig utveckling där mångfald och lika möjligheter ska ges till alla involverande. Det skapar en positiv gemenskap, kreativitet och att varje individ kan utvecklas i sin yrkesroll.

Hållbarhetsmål

Den globala textil- och modeindustrinidag står idag för 8-10 procent av människans
miljöpåverkan och vi vill utmana marknaden med nya innovativa lösningar som leder till en
cirkulär ekonomi inom textilbranschen.

Våra hållbarhetsmål avser att se över våra utsläpp, resurshantering och energiförbrukning. Det innefattar beskrivningar av specifika initiativ för att minska företagets miljöpåverkan. Vi vill säkerställa att alla våra produkter inte innehåller några skadliga eller onödiga kemikalier och vi arbetar därför enbart med leverantörer som följer de regler och hållbarhetskrav som finns stadgade inom EU. Vi strävar efter att uppnå en cirkulär ekonomi genom att minimera avfall och förlänga våra produkters livscykel genom smartare design, minskad kemikalieanvändning och möjligheter till återvinning genom monomaterial.

För oss på Chimi Home är de viktigt att skapa produkter med en långvarig hållbarhet där socialt ansvar genomsyrar hela vår organisation. Vi strävar mot en miljövänlig, etisk och spårbar produktion genom hela värdekedjan. Vi fokuserar på cirkulär design med lång livslängd och hög kvalitet som kommer att älskas länge hos våra kunder.

Vi vill tillsammans med våra hållbarhetsmål skapa en ny innovation inom branschen med vår affärsmodell, kreativt content och skapa nya sätt för konsumenten att uppleva ett modeorienterat “home-textile-lifestyle-brand".

1 of 5