Free shipping                    |                    Delivery in 2-3 days                    |                    30 days return policy                 |                  5 year guarantee

Hållbarhet

Läs mer

Bomullsproduktionen idag står för enorma miljöpåverkningar och utsläpp världen över. Vi ser över och forskar tillsammans med Borås Textilhögskola inom återvinningstekniker för bomull till att bidra till att öka cirkulariteten. Detta genom att mer material kan återgå in i Cirkularitetshjulet och få en nystart. Det finns både kemiska och mekaniska tekniker för att återvinna bomull och valmöjligheterna är stora. Problemet med framför allt mekaniskt återvunnen bomull är att fibrerna blir förkortade av den hårda rivningsprocessen vilket försvårar användningen i produkter med hög kvalité. Därför är det vanligt att de används i isolering och andra typer av applikationer där fiberlängderna spelar mindre roll. Det finns liknelser i den kemiska processen för nedbrytning av cellulosa där olika typer av lösningsmedel används för att separera cellulosan och tillverka regenererade fibrer. 

Det finns mängder av faktorer som spelar in både för kemisk och mekanisk återvinning där polymerisationsgrad, cellulosans åldrande, kemikalier och vilka spinningtekniker som används. Det finns artiklar och kunskap för respektive tekniker men ingen som tar upp båda och jämför. Med vår forskning inom området har vi som mål att utröna vilken metod som på sikt lämpar sig bäst för att behålla egenskaperna hos det återvunna garnet och efterlikna det jungfruliga garnet. Med detta så kommer cirkulariteten kring återvinning av bomull öka.

För att påvisa resultatet av de respektive återvinningsteknikerna har en LCA utförts med hjälp av HIGGs index, samt en SWOT-analys. Återvunnen bomull påvisar en lägre koldioxidekvivalents jämfört med den för konventionell bomull. Det påvisas att det finns många vägar att gå för att förbättra möjligheterna med både kemisk och mekanisk återvinning genom mjukgörare, andra smörjmedel samt val av lösningsmedel för den kemiska återvinningen. Betydelsen av denna forskning globalt och för samhället kan innebära att vi minimerar vår miljöpåverkan och de resurser vi kontinuerligt använder oss av idag vilket bidrar till en ökad cirkulär ekonomi och mindre deponi av textilavfall. 

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.